MILJØPOLITIK

Vores miljopølitik omfatter alle produktionstrin og stiller krav til løbende forbedringer på miljøområdet. Vi står ved vores miljømæssige ansvar, og vores miljøpolitik er da også vidtrækkende, med forpligtigelse til ikke kun at overvåge, men vedvarende, målrettet, at udvikle og forbedre vores indsats på miljøområdet. Vi vil fremstille tryksager ved hjælp af den mest miljøvenlige teknologi.

HVAD ER GEVINSTEN?

 • Miljøet skånes
 • Miljøvenligt produktionsklima
 • Vores kunders “grønne” image styrkes
 • Ressourceforbruget reduceres

DS/EN ISO14001

Med udgangspunkt i den nuværende lovgivning har vi opbygget et miljøledelsessystem, som tager størst muligt hensyn til det ydre miljø samt arbejdsmiljøet. Systemet skal opfylde kravene i standarden DS/EN ISO 14001.

Vi vil til hver en tid forsøge at anvende de produkter, som skåner miljøet mest muligt, samt efterleve samfundets og vores kunders efterspørgsel efter mindre miljøbelastende produkter.

Vi vil i hele flowet fra ide til færdig tryksag kontinuerligt søge at reducere forbruget af alle ressourcer, samt anvende den teknik der skåner miljøet mest muligt. Nyinvesteringer til produktion skal vælges ud fra bedste miljøteknologiske løsninger, så længe investeringen er økonomisk forsvarlig.
Vi vil kontinuerligt forebygge miljøproblemer og uheld.

Vi vil ved indkøb sikre, at de produkter og ydelser, der leveres, mest muligt lever op til vores ønsker om, at den samlede påvirkning af miljøet minimeres. Produkterne og ydelserne skal som minimum overholde den gældende lovgivning.

Som et led i den løbende arbejdspladsvurdering og uddannelse vil vi skabe den mest gunstige arbejdsplads for alle medarbejdere.

KLIMAPLAN

For at styrke vores positionen som et bæredygtigt trykkeri, har vi besluttet at arbejde seriøst med produktionens energiforbrug og klimaet. Vi tænker langsigtet og fremadrettet og fokuserer derfor på områder inden for klima, miljø og energibesparelser.
 
Klimaplanen omfatter hele produktionen, og vi forpligtiger os til at reducere vores CO2-udledning med 2 % om året.

Desuden samarbejder vi med en energirådgiver, som gennemgår mulighederne for væsentlige energibesparelser. Resultatet af kortlægningen skal bruges til udarbejdelse af handlingsplaner for besparelse på energiområdet.

Medarbejderne motiveres til at udvise en energibevidst adfærd i det daglige arbejde ved at:

 • Opfordre til grønnere levevis
 • Vejlede/orientere om betydningen af energibesparelser
 • Opfordre til cykling til og fra arbejde, fælleskørsel til og fra arbejde, brug af offentlige transportmidler til og fra arbejde
 • Sikre, at der fortsat er fokus på registrering af forbrug og beregning af nøgletal ved at afholde konkurrencer om besparelser på el og varme, hvor månedlige opgørelser hænges op i kantinen
 • Motivere til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe energiforbruget

Vi vil over for leverandører:

 • Forlange CO2-forbrugsoplysninger på deres produkter
 • Foretage CO2-kontrol af fremtidige indkøb af biler eller lastbiler
 • Orientere om vores arbejde med nedbringelsen af vores CO2-udledning med 2 % om året
 • Orientere om vores medlemskab af KLIMA + Frontløber og Climate Street

Vi vil over for kunder:

 • Opstille et CO2-regnskab for den enkelte tryksag, hvis det ønskes
 • Vejlede i indkob af CO2-neutrale tryksager ved køb af kvoter eller kreditter
 • CO2-regnskabet for den enkelte tryksag kan påvirkes af papirvalget. For at synliggore konsekvenserne af CO2-påvirkningen grundet papirvalget, vil vi udarbejde en række scenarier med fokus på papiret, og derved vejlede om papirvalg.
 • Orientere om nærhedsprincippet, så fragten bliver mindst mulig
 • Orientere om vores arbejde med nedbringelsen af vores CO2-udledning med 2 % om året