Handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser gælder for samtlige aftaler der indgås med Herrmann & Fischer A/S medmindre andet er aftalt skriftligt.
I disse handelsbetingelser betyder “leverandøren” Herrmann & Fischer A/S, og “bestilleren” betyder virksomheden som kunde.

§ 1 Tilbud og aftale
1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 8 dage fra tilbuddets dato at regne.
1.2. Aftale er indgået, når bestillerens skriftlige accept er modtaget af leverandøren
1.3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale, skitser, layout, m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.4. Tilbuddet er betinget af, at:
· Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
· Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
· Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§ 2 Pris
2.1. Alle priser er ekskl. moms, levering samt miljøtillæg på 1,5% af fakturasummen, dog maksimalt 200,00 kr. pr. faktura.
2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til atregulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.4. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
· Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
· Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
· Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
· Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
· Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
· Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

§ 3 Levering
3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
· Bestillerens handling eller undladelse.
· De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.
3.2. Ved de i punkt 3.1. nævnte forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er bestilleren forpligtet til at betale den af leverandøren beregnede merpris.
3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.
3.5. Leveringssted er ab fabrik, medmindre leverandøren har påtaget sig at levere varen til bestilleren. Er det tilfældet, sker forsendelsen på bestillerens regning og risiko, og levering anses for sket, når varen er  overgivet til selvstændig fragtfører.

§ 4 Betaling
4.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med rente efter renteloven.
4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
4.4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
4.5 Med mindre andet er aftalt, skal betaling af ordrer over kr. 100.000,- ekskl. moms
afregnes med 50 % ved ordreafgivelse og resten efter de aftalte betalingsvilkår.

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, layout m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens
ejendom og skal tilbageleveres til leverandøren og må således ikke anvendes af bestilleren.Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
5.3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 Forsinkelse
6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren jf. dog punkt 3.1. kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt bestilleren samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid og  under forudsætning af, at der faktisk foreligger en væsentlig forsinkelse, som medfører væsentlige gener for bestilleren.

§ 7 Mangler
7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende. Leverandøren har således ikke pligt til selv at foretage  korrekturlæsning eller på anden måde kvalitetssikre bestillerens valg af tekst, farver etc.
7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en  rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4. Bestilleren har pligt til straks ved modtagelse af leverancen at foretage en undersøgelse af leverancen for fejl og mangler, herunder korrekt antal. Bestilleren har pligt til straks at reklamere over en mangelfuld  leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for  rimelig tid.
7.5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
7.6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
7.7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen,  beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§ 8 Ansvar
8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
· Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
· I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
· I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte  omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede  produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for  tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre  forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes  manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.
8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt  opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd  udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.
8.7. Leverandøren er ikke forpligtet til at kontrollere det modtagne lag med hensyn til mængde og beskaffenhed. Leverandøren er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv procent af oplaget.
8.8. Ved ekspedition af arbejde, som forsendes til flere forskellige adresser, påtager leverandøren sig ikke erstatningsansvar for eventuelle fejlekspeditioner. Bestilleren må selv kontrollere, at indholdet er korrekt.
8.9. Leverandøren kan ikke drages til ansvar for det endelige resultat, såfremt leverandøren ikke modtager trykark med false- og skæremærker eller beskæringsprøver af ark, bog, plancher, omslag og smudsomslag.
8.10. Leverandøren kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af tryk, som ikke er tørt ved modtagelsen. For tørre tryksager som smitter af, har leverandøren intet ansvar.
8.11. Der påhviler ikke leverandøren noget ansvar for bestillerens anvendelse af leverancen herunder leverancens overholdelse af markedsføringslovens bestemmelser.
8.12. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
8.13. Leverandørens ansvar for forsinkelse, mangler og produktansvar kan maksimalt udgøre fakturasummen ekskl. moms for den pågældende leverance.
8.14. Manglende rettidig betaling fra bestillerens side betragtes som væsentlig misligholdelse. Tillægsbetingelser for bannere og outdoor-reklamer:
8.15. Alle udendørs bannere er konstruerede til vindstyrke 8 (hård kuling). For holdbarhed derudover hæfter leverandøren ikke. Spor efter sædvanlig montage af bannere og skilte som borehuller mv. retableres ikke.
Tillægsbetingelser for fotos, videoer og andre visuelle medier samt reklame og kommunikation
8.16. Det af leverandøren leverede/producerede materiale må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for engangsreproduktion. Materialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages.
Digital videreudnyttelse af materialet f.eks. på internettet må kun ske efter skriftlig aftale med leverandøren. Alt ubenyttet materiale skal returneres til leverandøren i hel og ubeskadiget stand. Såfremt bestilleren leverer materiale til leverandøren, påhviler det bestilleren at sikre sig fornøden ophavsret herunder tilladelse fra de afbillede personer/firmaer/logoer etc.

§ 9 Underleverandører
9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde
10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder til den 1. i en måned.

§ 11 Ændringer
11.1 Leverandøren har ret til at ændre handelsbetingelserne med 30 dages skriftlig varsel.

§ 12 Værneting
12.1. Enhver tvist, som udspringer af denne aftale, skal forsøges løst på mindelig vis ved gensidige forligsforhandlinger.
12.2. Såfremt Parterne ikke kan nå til enighed, afgøres tvisten ved Københavns Byret ved anvendelse af dansk ret.